how you doin' ?

..... HTML Hit Counter
HTML Hit Counter

My diary
"Trong cuộc sống có hai loại phiền phức: một loại do người khác mang lại, một loại do mình tự chuốc lấy."
(via karoline-son)

(via lonelyhorse-karoline)

Anonymous said:

Tên Lam đi cậu ~

Tiếc quá mình chưa bao giờ quen hay gặp ai tê Lam cả :’(

Reblog if you don’t have a girlfriend or boyfriend.

(Source: everythingyoulovetoohate, via somewhereifindyou)

"Nhiều khi thấy những người bên cạnh không hiểu mình, và dĩ nhiên mình cũng chẳng muốn giúp họ hiểu."
(via all-is-fairy-tale)

(via somewhereifindyou)

"If sex without love can exist, then people need to realize love without sex can exist."
Unknown (via halluzinogen)

(via somewhereifindyou)